Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ankyds/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 673
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni | YDS Kursu

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu, gizliliğinize saygı duyarak, verilerinizin güvenliği konusuna önem vermektedir. 6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu, kendisinde bulunan T.C Kimlik numaranız, isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, kimlik belgeniz, öğrenci belgeniz, yakınınıza ait vermiş olduğunuz bilgiler, sınav sonuç belgeleriniz, fotoğrafınız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgiler ancak resmi kurumların ve anlaşmalı olduğumuz firma ve kişilerin işleyişlerini yürütebilmek için ve eğitim ile ilgili takipler ilemuhasebesel takiplerin gerçekleştirilebilmesi için bağlı çalıştığımız kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Ayrıca öğrenci sınav sonuç belgeleri, öğrenci özel olarak ve yazılı bir şekilde belirtmediği takdirde ad-soyad-fotoğraf açık bir şekilde kurum web sayfaları ve sosyal medyalarında paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursutarafından işlenen kişisel verileriniz, Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu’nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

• Hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,
• Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme maksadıyla,
• Eğitimlerin verilebilmesi
• İlgili şikayetlerin çözülmesi
• Teknik destek hizmetinin verilebilmesi,
• Ödeme takibinin sağlanabilmesi,
• Yeni eğitim grupları, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla elektronik ileti gönderilmesi
• İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,
• Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,
• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
• Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
• İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin ve gerektiğinde sesin kaydedilmesi,
• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi.

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, kursumuz tarafından sunulan eğitimlerimiz ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Firmamız tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Firmamız tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Firmamızin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:

• İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
• Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
• Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
• Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
• Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
• Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
• Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
• Memnuniyet anketleri de dâhil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
• Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
• Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz firmamız ve firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, firmamız tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Firmamız tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle firmamıza iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Firmamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak kursumuza iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız başvurularda yazılı olarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun da belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi imzalı bir nüsha halinde kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir iletebilirsiniz.

Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursuna kayıt olan tüm öğrencilere aydınlatma metni tebliğ edilmektedir. Bu metin yukarıdaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun tamamını kastetmektedir. İşbu aydınlatma metnini okuduğunuzda aydınlatma metninin tarafınızdan okunup onaylandığı bilgisi kayıtlarımıza alınmaktadır. Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursuna kayıt olan, kurstan bilgi almak amacı ile form dolduran, kursa ait web sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanan herkesin web sitede yer alan aydınlatma metnini okuyup onayladığı kabul edilecektir.

Özel Kariyer Yolu Uzaktan Öğretim Kursu

12.11.2022